Katalog informacij javnega značaja

Strokovno poročilo 2014

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
  Naziv

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270 Jesenice

(skrajšano ime: SB Jesenice)

Tel.: 04/ 5868 000
Fax: 04/ 5868 401
http://www.sb-je.si/

EZR: 01100-6030277215

Matična številka: 5053692
Davčna številka: SI86143824

  Odgovorna uradna oseba Janez Poklukar, dr. med., direktor
  Datum prve objave kataloga 31. 12. 2005
  Datum zadnje spremembe 12. 7. 2017
  Katalog je dostopen na spletu http://www.sb-je.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
  Druge oblike Katalog je v tiskani obliki dostopen v vložišču Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice.
2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1 Kratek opis delovnega področja Splošna bolnišnica Jesenice je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in druge dejavnosti, ki so določene z aktom o ustanovitvi. Ustanovitelj SB Jesenice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. 

Akt o ustanovitvi in sklepi o spremembi akta o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice:
Sklep Vlade RS_o preoblikovanju SB Jesenice v javni zdravstveni zavod – l. 1993
Sklep Vlade RS_o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju SB Jesenice v JZZ – l. 2002
Sklep Vlade RS_o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju SB Jesenice v JZZ – l. 2009
Sklep Vlade RS_o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju SB Jesenice v JZZ – l. 2017

2.2 Dejavnost Splošne bolnišnice Jesenice Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in določene gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, kar obsega:

 • specialistično bolnišnično dejavnost;
 • specialistično ambulantno dejavnost;
 • bolnišnično lekarniško dejavnost;
 • preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki;
 • patoanatomsko dejavnost;
 • raziskovalno dejavnost;
 • izobraževalno dejavnost;
 • zunanjetrgovinsko dejavnost za potrebe zavoda;
 • gospodarsko dejavnost za potrebe zavoda.
   
2.3. PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
2.3.1 SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT (organigram) Zdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

I.       Medicinske službe z oddelki, odseki in ambulantami

I/1 Kirurška služba
I/2 Internistična služba
I/3 Ginekološko-porodniška služba
I/4 Anesteziološko-reanimacijska služba
I/5 Pediatrična služba

II.       Skupne medicinske službe

II/1 Oddelek za radiologijo
II/3 Oddelek za patologijo
II/4 Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
II/5 Lekarna
II/6 Specialistična ambulantna dejavnost posameznih medicinskih strok
II/7 Urgentni center
II/8 Služba za neakutno bolnišnično obravnavo, paliativno oskrbo in zdravljenje bolečine
II/9 Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

III.  Služba za zdravstveno nego in oskrbo

IV. Raziskovalna enota

 Nezdravstvena dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih enotah:

V.    Finančno-računovodska služba
VI.   Služba za informatiko
VII.  Služba za nabavo in javna naročila
VIII. Služba za organizacijo in kadre
IX.   Služba za plan in analize
X.    Tehnično-vzdrževalna služba
XI.   Upravno-pravna služba

2.3.2 VODSTVO BOLNIŠNICE  
  Direktor bolnišnice Janez Poklukar, dr. med.
tel.: 04 5868 413
faks: 04 5868 401
e-mail
  Strokovna direktorica Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med.
tel.: 04 5868 267
e-mail
  Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe Tanja Pristavec, mag. zdr. nege
tel.: 04 5868 400
e-mail
  Pomočnik direktorja za finančno in računovodsko področje Branko Matjašec, univ. dipl. ekon.
tel.: 04 5868 412
e-mail
  V. d. pomočnika direktorja za splošno in poslovno področje Tina Zalokar, univ. dipl. prav.
tel.: 04 5868 231
e-mail
   
2.4. KONTAKTNI PODATKI OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
  Direktor Janez Poklukar, dr. med.
tel.: 04 5868 413
fax: 04 5868 401
e-mail
  Oseba, pristojna za vodenje postopka posredovanja IJZ do izdaje odločbe Irena Micco, univ. dipl. soc.
tel.: 04 5868 276
fax: 04 5868 401
e-mail
2.5 SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI S PODROČJA DEJAVNOSTI
  Državni predpisi Register predpisov Republike Slovenije: http://zakonodaja.gov.si/ 

Objave v Uradnem listu RS:
http://www.uradni-list.si/

Ministrstvo za zdravje:
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

  Predpisi EU Predpisi na portalu Evropske unije v brezplačni bazi EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm 

Ministrstvo za zdravje:
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

     
     
2.6 SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZ. LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)
  Predlogi predpisov Državni zbor RS: http://www.dz-rs.si 

Vlada RS: http://www.vlada.si/si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/

Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi v pripravi/

2.7 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
  Letna poročila SBJ tiskana in elektronska oblika (PDF format): Letno poročilo 2006 Letno poročilo 2007 Letno poročilo 2008 Letno poročilo 2009 Letno poročilo 2010 Letno poročilo 2011 Letno poročilo 2012 Letno poročilo 2013 Letno poročilo 2014 Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2016
  Strokovna poročila SBJ tiskana in elektronska oblika (PDF format): Strokovno poročilo 2006 Strokovno poročilo 2007 Strokovno poročilo 2008 Strokovno poročilo 2009 Strokovno poročilo 2010 Strokovno poročilo 2011 Strokovno poročilo 2012 Strokovno poročilo 2013 Strokovno poročilo 2014
  Finančni načrti SBJ tiskana in elektronska oblika (PDF format): Finančni načrt 2010 Finančni načrt 2011 Finančni načrt 2012 Finančni načrt 2013 Sanacijski načrt 2013 Finančni načrt 2014 Finančni načrt 2015 Finančni načrt 2016 Finančni načrt 2017
     
2.8 SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
  Vrste postopkov 1. Oseba, ki je v SB Jesenice pristojna za vodenje postopka posredovanja informacij javnega značaja do izdaje odločbe, sprejema zahteve in vodi postopek skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

O zahtevah za dostop do informacij javnega značaja v postopku, ki ga določata Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o splošnem upravnem postopku odloča uradna oseba.

2. Oseba, ki je v SB Jesenice pristojna za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic, vodi postopek odločanja in evidenco prejetih zahtev.  Navodilo je objavljeno na spletni strani bolnišnice: http://www.sb-je.si/za-paciente-in-obiskovalce/pacientove-pravice/.

     
2.9 SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
  Seznam evidenc Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1) 

V evidenci so zbrani podatki o ambulantni in bolnišnični obravnavi pacientov. Upravljalec pridobiva in obdeluje podatke na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3, Uradni list RS, št. 72/2006, 91/2007, 76/2008, 87/2011) in Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/00) neposredno od pacientov, s kartice KZZ in posredno iz CRP. Podatke upravljalec posreduje na IVZ, ZZZS in drugim izvajalcem zdravstvenih storitev v predpisanem obsegu.

Register zbirk osebnih podatkov, ki jih vodi zavod, je viden na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, spletni naslov: https://www.ip-rs.si.

     
2.10 SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
  Seznam zbirk Informatizirane zbirke podatkov: 

 • Bolnišnični informacijski sistem
 • Radiološki informacijski sistem
 • Laboratorijski informacijski sistem
 • Kadrovski informacijski sistem
 • Registracija delovnega časa
 • Poslovni informacijski sistem

Dostop do posamezne zbirke je omogočen v omrežju Splošne bolnišnice Jesenice le osebam, ki imajo zaradi narave dela določeno uporabniško ime in geslo.

Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.

     
2.11 NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH IJZ OZ. SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV
  Sklopi informacij
 1. Letno poročilo (pri točki 2.7)
 2. Strokovno poročilo (pri točki 2.7)
 3. Sporočila za medije
 4. Interni akti SB Jesenice:

Ostali interni akti dostopni v tiskani obliki:

 • Poslovnik o delu SZ SBJ (30. 11. 2010)
 • Poslovnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda SB Jesenice (7. 9. 2009)
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (18. 5. 2016)
 • Pravilnik o naročanju blaga in storitev v SBJ (12. 4. 2010)
 • Pravilnik o urejanju, shranjevanju in materialnem varstvu medicinske-strokovne dokumentacije v centralnem arhivu SBJ (25. 9. 2007)
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora (5. 4. 2016 s spremembami in dopolnitvami)
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v SBJ (1. 8. 2008 s spremembami in dopolnitvami)
 • Pravilnik o raziskovalni dejavnosti (22. 10. 2008 s spremembami in dopolnitvami)
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev (28. 9. 2016)
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih (10. 12. 2008)
 • Pravilnik o mentorstvu zdravnikov (23. 12. 2008)
 • Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v SB Jesenice – 1 (1. 4. 2014)
 • Pravilnik o pripravništvu, mentorstvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in sodelavcev Splošne bolnišnice Jesenice (9. 3. 2009)
 • Pravilnik o povračilu določenih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom (31. 8. 2009)
 • Navodilo o ravnanju v primeru smrti zaposlenega, bivšega zaposlenega ali svojcev zaposlenega (9. 12. 2009)
 • Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (3. 5. 2011)
 • Pravilnik o ravnanju z darili (22. 9. 2011)
 • Navodilo za koriščenje reprezentance in zagotavljanje prehrane dijakom, študentom (13. 10. 2011)
 • Navodilo o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta delavcev SBJ (10.12.2013)
 • Navodilo za oddajo JN po enostavnem postopku (9. 5. 2012)
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov (23. 5. 2012)
 • Pravilnik o počitniški dejavnosti SB Jesenice (9. 7. 2012)
 • Pravilnik o organizaciji in delovanju službe za zdravstveno nego in oskrbo SBJ (18. 11. 2013)
 • Poslovnik o delu disciplinske komisije (14. 2. 2014)
 • Pravilnik o izvajanju sistema MOBICALL in o postopkih ter ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov (13. 5. 2014)
 • Poslovnik o delu strokovnega sveta (11. 9. 2014)
 • Pravilnik o uporabi intraneta (17. 11. 2014)
 • Pravilnik o delovnem času (29. 12. 2014 s spremembami in dopolnitvami)
  Informacije o javnih naročilih Splošna bolnišnica Jesenice objavlja informacije o postopkih javnega naročanja na portalu RS in portalu EU glede na višino ocenjene vrednosti predmeta naročila. Informacije so dostopne tudi na spletni strani: http://www.sb-je.si/javni-razpisi/
     
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.sb-je.si 

Katalog je v fizični obliki dostopen v vložišču Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, vsak delovni dan med 7.30 in 14. uro.

Prosimo za predhodno ustno ali pisno zahtevo
–           po elektronski pošti: info(at)sb-je.si,
–           po telefonu: 04 5868 357.

Stroškovnik: skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

     
     
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov V preteklem letu smo prejeli manj kot deset zahtev po informacijah javnega značaja.