Znanost in raziskave

Podatki o Raziskovalni enoti SBJ

Šifra raziskovalne organizacije: 2833
Naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112
Zakoniti zastopnik: Janez Poklukar, dr. med., direktor
Telefon:04 5868 000; Faks: 04 5868 401

www naslov: www.sb-je.si

Število raziskovalcev: 7 z znanstvenimi nazivi, 15 s strokovnimi nazivi

Pravne osnove delovanja Raziskovalne enote SBJ
  1. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti Splošne bolnišnice Jesenice z dne  12. 1. 2009.
  2. Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, z dne 31. 12. 2008).

Vodja  Raziskovalne enote: doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag. farm., spec. med. biokem.
E-naslov: ivica.avbersekluznik@gmail.com

Dolgoročne raziskovalne usmeritve:
  1. Izvajanje raziskovalnih projektov in nalog v okviru aplikativnega raziskovalnega programa in razpisov ARRS za področje medicinskih znanosti.
  2. Aktivno delo na ravni raziskovalnih skupin:
    1. travmatologija,
    2. abdominalna kirurgija,
    3. kardiologija,
    4. nefrologija.
    5. podporna raziskovalna dejavnost
Kratkoročni raziskovalni cilji:
  1. Ureditev bibliografije za zaposlene strokovnjake SBJ, ki so dejavni na ravni objavljanja člankov v naših in tujih strokovnih in znanstveno-raziskovalnih revijah.
  2. Vodenje registra komercialno programiranih študij.
  3. Vodenje registra revij, v katerih objavljajo svoje prispevke zaposleni v SBJ.
  4. Vodenje registra vseh projektov, v katere so vključeni naši raziskovalci.
Delo na področju medicinsko etičnih vprašanj:
  1. Aktivnosti so v pristojnosti Etične komisije
    1. mag. Aleksandra Kern, dr. med.
    2. Tina Ahačič, dr. med.,
    3. Teja Arnež, dr. med.,
    4. doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik,
    5. Andrej Kunstelj, dr. med.,
    6. Marija Mežik Veber, dipl. m. s.
Druge aktivnosti Raziskovalne enote SBJ:
  1. Povezovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami.
  2. Pedagoška dejavnost.
  3. Mentorstvo.
  4. Vodenje registra študij zaposlenih v SB Jesenice

Raziskovalci Raziskovalne enote SB Jesenice: http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?opt=2&lang=slv&id=3644

V Splošni bolnišnici Jesenice je registriranih 22 raziskovalcev, od tega 7 z znanstveno-raziskovalnimimi, 15 pa s strokovnimi nazivi. Naša temeljna naloga je skrb za razvoj aplikativnega raziskovalnega dela v okviru državnih in mednarodnih projektov. Želimo postati uveljavljeni in prepoznavni med drugimi raziskovalnimi skupinami.

Predstavitve raziskovalcev in povezave:

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 30407, ZNANSTVENA SODELAVKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS
Vodja raziskovalne enote Doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag. farm., spec. med. biokem.
E-pošta ivica.avbersekluznik@gmail.com
Zaposlitev ali delovno mesto Vodja Oddelka  za laboratorijsko diagnostiko
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Vodenje, načrtovanje in racionalizacija laboratorijske dejavnosti, nadzor nad notranjo in zunanjo kontrolo laboratorijskih parametrov, implementacija sistema kakovosti laboratorijskega dela, verifikacija laboratorijskih rezultatov, načrtovanje virov, interdisciplinarno delo, raziskovalno delo na področju vloge citokinov RANK/RANKL/OPG v presnovi kosti, pedagoška usposobljenost za področje biokemije in biofizike.
Dodatni podatki Od 1994 – članica Katedre za klinično kemijo in laboratorijsko biomedicino na Fakulteti za farmacijo.

  1. doktorska  disertacija z naslovom Vloga, pomen in diagnostična uporabnost osteoprotegerina pri ledvični osteodistrofiji.

Od 2006 – registrirani  Evropski klinični kemik.
Od 2006 – predsednica Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
Od 2007 – registrirana raziskovalka na ARRS.
Od 2008 – članica RSK za laboratorijsko diagnostiko.
Od 2008 – predstojnica Katedre za temeljne vede  na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Od 2008 – vodja raziskovalne dejavnosti

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra:30701, ASISTENT Z MAGISTERIJEM
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS
Namestnik vodje raziskovalne enote Mag. Miran Rems, dr. med., spec. krg.
E-pošta miran.rems@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Kirurški oddelek, vodja dejavnosti na odseku za abdominalno kirurgijo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Namestnik vodje raziskovalne enote, vodja raziskovalne skupine s področja abdominalne kirurgije, aplikativno raziskovalno delo, pedagoško izobraževalna usmerjenost.
Dodatni podatki

 

Od 1995 – vodja dejavnosti na odseku za abdominalno kirurgijo
2002 – imenovanje v naziv primarij s strani Ministrstva za zdravje
2003 – imenovanje v naziv nadzornega mentorja s strani Zdravniške zbornice Slovenije
od 2003 – član Republiškega razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo
2004-2005 –  Predsednik Republiškega razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo
2004 – pridobitev naslova magister znanosti
od 2006 – predsednik združenja kirurgov Slovenije
Soavtor integrirane informacijske podpore v bolnišnicah (program Birpis)
aktivno sodelovanje pri projektih »Primacom« (računalniška povezava med primarnim in sekundarnim nivojem), »Ptah« (Podpora terapevtskim aktivnostim pri hospitalnih infektih) in »ARPAC« (Antibiotic resistence prevention and control)
Aktivno sodelovanje v Gastroenterološki sekciji SZD in Slovenskem združenju za gastroenterologijo in hepatologijo
Ustanovni član hepatopankreatičnobiliarne in koloproktološke sekcije in in sekcije za endoskopsko kirurgijo pri Združenju kirurgov Slovenije
Uspešno uvajanje metode multimodalnega zdravljenja ali kirurgije s pospešenim okrevanjem pri operacijah malignomov debelega črevesja
Objava več člankov o novi operativni metodi rekonstrukcij za izboljšanje kvalitete življenja pri operacijah malignoma danke

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 13555, VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS
Namestnik vodje raziskovalne enote Matej Andoljšek, dr. med., spec. krg.
E-pošta matej.andoljsek@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Kirurški oddelek, vodja dejavnosti na odseku za travmatologijo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela
Dodatni podatki
Predsednik etične komisije, vodja raziskovalne skupine s področja travmatologije, aplikativno raziskovalno delo, pedagoško izobraževalna dejavnost
Vodja dejavnosti na odseku za travmatologijo
Ožje strokovno in raziskovalno področje: poškodbe stopala in gležnja, rekonstrukcije; zlomi kolka; zlomi medenice in acetabula
Predsednik Etične komisije SBJ.
2004 – imenovan v raziskovalni naziv neposredni mentor za izvajanje sekundariata iz kirurgije, glavni mentor za izvajanje specializacije iz splošne kirurgije
Članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije, Slovenskem zdravniškem društvu, Združenju kirurgov   Slovenije, Društvu travmatologov Slovenije, AO Alumni Association in AAF/OSI Alumni Network-u
Od 1997 – učitelj in inštruktor na slovenskih in mednarodnih tečajih kostne kirurgije

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31424, ASISTENT
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS
Namestnik vodje raziskovalne enote Aleš Fabjan, dr. med., specializant. krg.
E-pošta ales.fabjan@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Kirurški oddelek, specializant splošne kirurgije
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Tajnik raziskovalne enote
Dodatni podatki

 

Od 2009 – registriran raziskovalec na ARRS
Od 2009 – tajnik raziskovalne enote
Raziskovalec Rus Igor, dr. med., spec. int.
E-pošta igor.rus@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Predstojnik  Centra za dializo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju nefrologije.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31417, VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Matej Dolenc, dr. med., spec. krg.
E-pošta matej.dolenc@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Abdominalni odsek
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Aplikativno raziskovalno delo na področju abdominalne kirurgije.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31419, VIŠJA STROKOVNO RAZISKOVALNA ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS
Raziskovalec Mavsar-Najdenov Brigita
E-pošta brigita.mavsar-najdenov@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnica strokovnega direktorja za področje klinične farmacije
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Dodatni podatki Članica Slovenskega farmacevtskega društva, članica sekcije klinične farmacije pri SFD, članica upravnega odbora sekcije za kemoterapijo pri SZD, članica za zagovor diplomskih nalog UL FFA
Predsednica komisije za zdravila in za antibiotike SB Jesenice in članica ožjega sestava komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb SB Jesenice
Raziskovalno delo na področju spremljanja porabe protimikrobnih zdravil, analize varnosti in učinkovitosti zdravljenja z vankomicinom, spremljanja skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil s slovenskimi smernicami pri zdravljenju zunajbolnišnične pljučnice in okužb sečil v SB Jesenice
Sodelovanje v mednarodnih projektih ESAC -1 in ESAC HC PPS 2009

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31422, VIŠJA STROKOVNO RAZISKOVALNA ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Aleksandra Kern, dr. med., spec. anest.
E-pošta aleksandra.kern@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Centralna intenzivna terapija
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju anesteziologije.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31421, ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Judita Mandelc Kunčič, dr. med., spec.anest.
E-pošta Judita.mandelc-kuncic@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Predstojnik oddelka za centralno intenzivno terapijo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju anesteziologije

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31416, ASISTENT
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Gregor Kalan, dr. med., spec. patol.
E-pošta gregor.kalan@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Vodja oddelka za patologijo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju patohistologije, pedagoško delo.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31418, ASISTENT
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Rupel Andrej, dr. med., spec. krg.
E-pošta andrej.rupel@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Oddelek za kirurgijo
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju kirurgije.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31420, VIŠJA ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS,
Raziskovalec Mateja Bahun,
E-pošta mateja.bahun@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Profesor zdravstvene vzgoje
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Vzgojno izobraževalno delo na različnih področjih.
Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31426, ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS
Raziskovalec Tina Zalokar, univ. dipl. prav.
E-pošta tina.zalokar@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Pravnica zavoda
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Zakonodaja v zdravstvenih zavodih.

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31423, ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Polona Studen Pauletič, dr. med., specializant krg.
E-pošta polona.studen-pauletic@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Kirurški oddelek
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju kirurgije

 

Osebni podatki raziskovalca Šifra: 31425, ASISTENTKA
Povezave raziskovalca SICRIS, COBISS, BIOMEDICINA
Raziskovalec Gruden Repe Branka, dr. med., spec. anest.
E-pošta branka.gruden-repe@sb-je.si
Zaposlitev ali delovno mesto Centralna intenzivna terapija
Naziv in naslov delodajalca Splošna bolnišnica Jesenice, C. m. Tita 112, 4270 Jesenice
Področja strokovnega in raziskovalnega dela Aplikativno raziskovalno delo na področju anesteziologije.