Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, dne 08.01.2018 objavlja naslednjo

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje je premično premoženje, in sicer:

  1. operacijska luč AQUET po izklicni ceni 300,00 EUR neto ter
  2. ultrazvočni harmonični skalpel – generator 300; leto: 20.02.2012; SN: GN4094021; Ensel s pripadajočo opremo, po izklicni ceni 500,00 EUR neto.

Kupec je dolžan predmet nakupa prevzeti na lastne stroške.

Interesente za nakup obeh ali ene od premičnin, ki so predmet prodaje, vabimo, da svoj interes sporočilo na telefon 04 5868 405 ali na e-naslov: franci.galjot@sb-je.si. V primeru več interesentov za nakup bodo z interesenti izvedena pogajanja o ceni.

Premično premoženje se predaja po metodi »videno-kupljeno«, zato je ogled pred oddajo ponudbe oziroma pred sklenitvijo pogodbe obvezen. Informacije za ogled oz. druge informacije v zvezi s prodajo predmetnih premičnin so na voljo na telefonu 04 5868 405.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani SB Jesenice.